Privacyverklaring AVG

 

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Public Agency is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacyverklaring welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Natuurlijk handelen wij volledig in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan.

 

Toestemming

Door toestemming te geven voor het gebruik van uw (persoons)gegevens gaat u akkoord met het gebruik van deze gegevens voor bedrijfsdoeleinden van Public Agency. Door akkoord te gaan met onze privacyverklaring gaat u akkoord met de voorwaarden die wij in deze privacyverklaring hebben opgenomen. Uiteraard mag u te allen tijde uw toestemming weer intrekken.

 

Vragen en/of Klachten

Indien u meer informatie wilt ontvangen, of vragen en/of klachten heeft over de privacyvoorwaarden van Public Agency, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen via info@public-agency.com.

 

Persoonsgegevens die Wij Verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten, of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij (kunnen) verwerken:

 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Naam en adresgegevens relatie
 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
 • BTW-nummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adressen
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Doeleinden en Grondslag Verwerking Persoonsgegevens

Public Agency verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verlenen, en tevens factureren, van onze diensten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of persuitingen
 • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Public Agency analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op (gebruikers)voorkeuren

 

Bewaartermijn

Public Agency bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard conform de wettelijke voorschriften.

 

Verstrekking (Persoons)gegevens aan Derden

Public Agency verkoopt uw gegevens niet aan derden, en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze samenwerking met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit omvat onze IT-/hosting-leverancier, websitebeheer en accountantskantoor. Met deze partijen zijn individuele verwerkingsovereenkomsten gesloten, waarin is vastgelegd dat zij aan de nieuwe privacywetgeving AVG voldoen.

 

Uw Rechten als Betrokkene

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Public Agency. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@public-agency.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak ter bescherming van uw privacy in deze kopie uw pasfoto, de ‘Machine Readable Zone’ (de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en uw Burgerservicenummer (BSN) zwart / onleesbaar. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken op uw verzoek. Direct na afwikkeling van uw verzoek vernietigen wij de ontvangen kopie van uw identiteitsbewijs.

 

Beveiliging

Public Agency neemt de bescherming van uw gegevens serieus, en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-bit versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt steeds vaker toegepast. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@public-agency.com.

 

Monitoren Website-gedrag en Cookies

Public Agency maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden wie onze website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke van onze pagina’s worden bezocht. Deze informatie draagt bij aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die wij, via cookies, registreren bestaat onder meer uit IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Public Agency gebruikt cookies puur voor de technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website zelf goed te laten functioneren en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en vragen wij toestemming voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Aanpassingen Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van juli 2018. Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen; wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

 

Contactgegevens

Voor vragen en verdere informatie kunt u contact opnemen met Public Agency via info@public-agency.com.

 

 

ENGLISH

 

Privacy Policy GDPR

 

Ensuring Privacy

Ensuring the privacy of visitors to Public Agency is an important task for us. Therefore, we describe in our privacy policy what information we collect and how we use this information. Naturally, we act fully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) which came into effect on May 25, 2018.

 

Consent

By giving consent for the use of your (personal) data, you agree to the use of this data for business purposes of Public Agency. By agreeing to our privacy policy, you agree to the terms we have included in this privacy policy. Of course, you may withdraw your consent at any time.

 

Questions and/or Complaints

If you would like to receive more information, or if you have any questions and/or complaints about the privacy conditions of Public Agency, please do not hesitate to contact us at info@public-agency.com.

 

Personal Data We Process

We process your personal data when you use our services, or when you provide this data to us yourself. Below is an overview of the (personal) data that we may process:

 • First and last name of the contact person
 • Name and address details of the relationship
 • Chamber of Commerce registration number
 • VAT number
 • Email address
 • Telephone number
 • IP addresses
 • Data about your activities on our website

 

Purposes and Legal Basis for Processing Personal Data

Public Agency processes your personal data for the following purposes:

 • Providing and invoicing our services
 • Sending our newsletter and/or press releases
 • To contact you if necessary to perform our services
 • To inform you about changes to our services and products
 • Public Agency analyzes your behavior on the website to improve the website and tailor the range of products and services to user preferences

 

Retention Period

Public Agency does not retain your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. Financial data is retained for 7 years in accordance with legal requirements.

 

Provision of (Personal) Data to Third Parties

Public Agency does not sell your data to third parties and only provides it if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. This includes our IT/hosting provider, website management, and accounting firm. With these parties, individual processing agreements have been concluded, stipulating that they comply with the new GDPR privacy legislation.

 

Your Rights as a Data Subject

You always have the right to view, correct, or delete your personal data. Additionally, you have the right to withdraw your consent for data processing or to object to the processing of your personal data by Public Agency. You also have the right to data portability. This means you can submit a request to us to send the personal data we hold about you in a computer file to you or another organization you have mentioned. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data, or a request to withdraw your consent or objection to the processing of your personal data to info@public-agency.com. To ensure that the request for access was made by you, we ask you to send a copy of your identity document with the request. To protect your privacy, please black out your passport photo, the Machine Readable Zone (the strip of numbers at the bottom of the passport), your passport number, and your Citizen Service Number (BSN) in this copy. We will respond to your request as quickly as possible, but no later than within two weeks. We will destroy the received copy of your identity document immediately after processing your request.

 

Security

Public Agency takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure, and unauthorized modification. During data transmission, we use the so-called SSL security system (Secure Socket Layer) in conjunction with a 128/256-bit encryption. This technique offers the highest security and is increasingly being used. You can recognize that your data is being transmitted encrypted by the symbol of a key or closed lock in the status bar of your browser. If you believe that your data is not properly secured or there are indications of misuse, please contact us at info@public-agency.com.

 

Monitoring Website Behavior and Cookies

Public Agency uses Google Analytics to track who visits our website, how this visitor behaves on the website, and which of our pages are visited. This information contributes to the quality of the user experience. The information we register through cookies includes IP addresses, browser type, and visited pages. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet, or smartphone during the first visit to this website. Public Agency uses cookies purely for technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to ensure the proper functioning of the website and to optimize it. During your first visit to our website, we inform you about these cookies and ask your permission to place them. You can opt-out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. Additionally, you can also delete all previously stored information via your browser settings. For an explanation, see: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Amendments to the Privacy Policy

This privacy policy is from July 2018. We reserve the right to adjust this privacy policy; changes will be published on our website.

 

Contact Information

Visit Address
Jodenbreestraat 25, 1011NH Amsterdam

Postal Address
Emmaweg 84, 1241 LJ Kortenhoef

For questions and further information, you can contact Public Agency via info@public-agency.com.