Disclaimer website

Door deze website te bezoeken en/of de aangeboden informatie op of via deze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Gebruik van de website www.public-agency.com

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als bedrijfsmatige weergave van onze diensten. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Public Acency zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Public Acency garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Public Acency wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de website van Public Acency.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Alle door u verstrekte (persoons)gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Op de website van Public Acency staan geen links naar websites van derden; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites, uitingen of platformen van derden waar verwezen wordt naar de website www.public-agency.com. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie hierop is door Public Acency niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor en met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle foto’s, teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Public Acency of zijn conform afspraken met onze opdrachtgevers of uitvoerders. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Public Acency. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

 

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Amsterdam.

 
ENGLISH

 

Website Disclaimer

By visiting this website and/or using the information provided on or through this website, you agree to the applicability of this disclaimer.

 

Use of the website www.public-agency.com

The information on this website is intended solely as a business representation of our services. No rights can be derived from the information on this website. Although Public Acency exercises care in compiling and maintaining this website and uses sources that are considered reliable, we cannot guarantee the accuracy, completeness, and timeliness of the provided information. Public Acency does not guarantee that the website will function without error or interruption or be free from viruses. Public Acency expressly disclaims any liability regarding the accuracy, completeness, and timeliness of the provided information and the (uninterrupted) use of this website. There are no costs associated with using the Public Acency website.

 

Information from third parties, products, and services

All personal data you provide will be treated confidentially. This data will not be shared with third parties. The Public Acency website does not contain links to third-party websites; we accept no liability and no responsibility for the content, use, or availability of third-party websites, expressions, or platforms that refer to the website www.public-agency.com. The use of such links is at your own risk. The information on these links has not been further assessed by Public Acency for accuracy, reasonableness, timeliness, or completeness.

 

Using Information

All intellectual property rights and other rights related to all information offered on or through this website (including all photos, texts, graphic material, and logos) belong to Public Acency or are in accordance with agreements with our clients or performers. It is not permitted to copy, download, publicly disclose, distribute, or reproduce information on this website in any way without prior written permission from Public Acency. You may print and/or download information from this website for your own personal use.

 

Changes

We have the right to change the information provided, including this disclaimer, at any time without further notice. It is advisable to regularly check whether the information provided on or through this website, including this disclaimer, has been changed.

 

Applicable Law

Dutch law applies to this website and the disclaimer. All disputes arising from or in connection with this disclaimer will be submitted exclusively to the competent court within the district of Amsterdam.